ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.2/ว 246 ลว. 16 มิ.ย.59
*ประกาศกระทรวงการคลัง : เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ