ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไปหนังสือเวียน

การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ชอบธรรม

หนังสือเวียน : ที่ ศธ 0581.17/3609 **เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา