ข่าวประชาสัมพันธ์งานงบประมาณหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0414.3/ว 329 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2559 **เรื่อง ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของหลายแห่งอาจเร่งดำเนินการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การนำเงินส่งคลัง การก่ออหนี้ผูกพัน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด