ประกาศกรมบัญชีกลาง

การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ที่ กค 0412.3/ว221 ลว 13 พ.ค. 2562)

☛ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ที่ กค 0412.3/ว221 ลว 13 พ.ค. 2562) ( เอกสารประกาศ )