ติดต่อเรา

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6198
เว็บไซต์ : http://finance.offpre.rmutp.ac.th/