เอกสารดาวน์โหลดใหม่
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561
งานงบประมาณ :: รหัสงบประมาณ-รหัสแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 
งานงบประมาณ :: ใบขอเบิกเงินรายได้ประจำปี 2562 
การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ สังกัด มทร.พระนคร
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (หน่วยงานและบุคลากรภายใน)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ค่าตอบแทน)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ทุนการศึกษา)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บริษัทและบุคคลภายนอก)
ประกาศ

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดหักเงิน เดือนพฤษภาคม 2562
ยอดเงิน ชพค : 625 บาท
ยอดเงิน ชพส : 265 บาท
ยอดเงิน พสธ : - บาท
ยอดเงิน ฌาปณกิจ : 120 บาท
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ

โครงการ / อบรม / สัมมนา

ประกาศกองคลัง

พระราชบัญญัติ / ประกาศกระทรวงการคลัง / ประกาศกรมบัญชีกลาง

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ธนาคาร