เอกสารดาวน์โหลดใหม่
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561
งานงบประมาณ :: รหัสงบประมาณ-รหัสแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 
งานงบประมาณ :: ใบขอเบิกเงินรายได้ประจำปี 2562 
การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ สังกัด มทร.พระนคร
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (หน่วยงานและบุคลากรภายใน)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ค่าตอบแทน)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ทุนการศึกษา)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บริษัทและบุคคลภายนอก)

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดหักเงิน เดือนธันวาคม 2561
ยอดเงิน ชพค : 607 บาท
ยอดเงิน ชพส : 295 บาท
ยอดเงิน พสธ : 20 บาท
ยอดเงิน ฌาปณกิจ : 30 บาท
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ

โครงการ / อบรม / สัมมนา

ประกาศกองคลัง

ประกาศกรมบัญชีกลาง

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ธนาคาร