หน้าแรก กองคลัง

ด่วนที่สุด

ระเบียบเบิกจ่าย 1
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบเบิกจ่าย 2
ระเบียบงบประมาณ


รายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
งานงบประมาณ ใบขอเบิกเงินรายได้ประจำปี 2561 
แบบฟอร์มกันเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ☛ มาตรการเร่งรัดและแนวปฏิบัติในการบริหารและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ. ศธ.
การชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก สสอ.ศธ.
การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม-กองคลัง

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินฯ ปี 2561

งานเลี้ยงปีใหม่กองคลัง ปี 2561

งานเลี้ยงส่งและเลี้ยงอำลา

ประชุมร่วมหารือแนวทางการคำนวณเงินเดือน

ภาพกิจกรรม ส่งความสุขปีใหม่ 2560

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินบัญชีพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ปี60

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ 2560

การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมการปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2560

การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมการปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2560


 บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
i-Cashไอแคช
บัตรเครดิต EDC อีดีซีบัตร 
e-Payslipอีเปสลิป
บัตรเครดิตราชการ บัตรราชการ
 ช่องทางสื่อวิดีทัศน์