เอกสารดาวน์โหลดใหม่
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
งานงบประมาณ :: ใบขอเบิกเงินรายได้ประจำปี 2561 
แบบฟอร์มกันเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ สังกัด มทร.พระนคร
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (หน่วยงานและบุคลากรภายใน)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ค่าตอบแทน)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ทุนการศึกษา)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บริษัทและบุคคลภายนอก)
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน ( ค่าวิทยากร )
แบบขอรับทุนการศึกษา ( งานเบิกจ่าย 1 )

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดหักเงิน เดือนกันยายน 2561
ยอดเงิน ชพค : 546 บาท
ยอดเงิน ชพส : 257 บาท
ยอดเงิน พสธ : 20 บาท
ยอดเงิน ฌาปณกิจ : 30 บาท
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ

โครงการ / อบรม / สัมมนา

ประกาศกองคลัง

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ธนาคาร