เอกสารดาวน์โหลดใหม่

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดหักเงิน เดือนตุลาคม 2561
ยอดเงิน ชพค : 648 บาท
ยอดเงิน ชพส : 335 บาท
ยอดเงิน พสธ : 20 บาท
ยอดเงิน ฌาปณกิจ : 140 บาท
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ

โครงการ / อบรม / สัมมนา

ประกาศกองคลัง

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ธนาคาร