เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงินบริจาค (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ การเปลี่ยนรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS (คลิก)
☛ รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
☛ รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
☛ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
☛ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ประจำปี 2561-2565) (คลิก)
☛ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ (คลิก)
☛ การใช้งานรหัส UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (คลิก)
☛ "Workflow การจัดซื้อจัดจ้าง" (คลิก)
แบบใบขอเบิก / แบบคำขอรับเงิน / แบบฟอร์มสัญญา
☛ งานงบประมาณ :: รหัสงบประมาณ-รหัสแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (คลิก)
☛ งานงบประมาณ :: ใบขอเบิกเงินรายได้ประจำปี 2563 (คลิก)
☛ แบบคำขอขอรับเงิน (คลิก)
☛ แบบฟอร์มสัญญา (คลิก)
ข่าวประชาสัมพันธ์
☛ กองคลัง : กำหนดแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (ที่ ศธ 0581.15/1120 ลว 13 พฤศจิกายน 2561) (คลิก)
☛ กองคลัง : ซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อเคลียร์ใบสำคัญ (ที่ ศธ 0581.15/693 ลว 15 สิงหาคม 2561) (คลิก)
☛ กองบริหารงานบุคคล : การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ สังกัด มทร.พระนคร (ที่ ศธ 0581.17/1400 ลว 21 มิถุนายน 2561) (คลิก)
☛ กองคลัง : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2561) (คลิก)

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดหักเงิน เดือนตุลาคม 2562
ยอดเงิน ชพค : 614 บาท
ยอดเงิน ชพส : 335 บาท
ยอดเงิน พสธ : 10 บาท
ยอดเงิน ฌาปณกิจ : 200 บาท
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ
☛ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( เอกสารระเบียบ)
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง/ระเบียบกรมบัญชีกลาง ( เอกสารระเบียบ)

กองคลัง : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลัง : โครงการ / อบรม / สัมมนา

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ธนาคาร