เอกสารดาวน์โหลดใหม่
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.26พ.ย.61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2561 ลว.9ต.ค.61
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561
งานงบประมาณ :: รหัสงบประมาณ-รหัสแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 
งานงบประมาณ :: ใบขอเบิกเงินรายได้ประจำปี 2562 
การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ สังกัด มทร.พระนคร
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (หน่วยงานและบุคลากรภายใน)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ค่าตอบแทน)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ทุนการศึกษา)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บริษัทและบุคคลภายนอก)

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดหักเงิน เดือนพฤษภาคม 2562
ยอดเงิน ชพค : 625 บาท
ยอดเงิน ชพส : 265 บาท
ยอดเงิน พสธ : - บาท
ยอดเงิน ฌาปณกิจ : 120 บาท
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ

พระราชบัญญัติ / ประกาศกระทรวงการคลัง / ประกาศกรมบัญชีกลาง

ประกาศกองคลัง

โครงการ / อบรม / สัมมนา

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ธนาคาร