เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
☛ แบบใบขอเบิกเงินรายได้ และเงินรับฝาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิก)
☛ การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (คลิก)
☛ การเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (คลิก)
☛ แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการหรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (คลิก)
☛ มาตรการกระพตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ (คลิก)
☛ กระทรวงการคลังขอส่งรายงานประจำปีกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ2562ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Document (คลิก)
☛ คู่มือการปฏิบัติงาน-การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน มทร.พระนคร (คลิก)
☛ คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คลิก)
☛ การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) (คลิก)
☛ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการและการส่งหลักฐานการจ่ายเงิน (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ (11 พ.ย.62) (คลิก)
☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงินบริจาค (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ การเปลี่ยนรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS (คลิก)
☛ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ประจำปี 2561-2565) (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ (คลิก)
☛ การใช้งานรหัส UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (คลิก)
☛ "Workflow การจัดซื้อจัดจ้าง" (คลิก)
รายงานงบทดลอง / แผนเพิ่มประสิทธิภาพ / รายงานผลการดำเนินงานฯ
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 (คลิก)
☛ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) (คลิก)
☛ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
☛ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 (คลิก)
☛ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
☛ รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
☛ รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
☛ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 (คลิก)
แบบใบขอเบิก / แบบคำขอรับเงิน / แบบฟอร์มสัญญา
☛ งานงบประมาณ :: แบบใบขอเบิกเงินรายได้ และเงินรับฝากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คลิก)
☛ งานงบประมาณ :: แบบขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 (คลิก)
☛ งานงบประมาณ :: รหัสงบประมาณ-รหัสแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (คลิก)
☛ งานงบประมาณ :: ใบขอเบิกเงินรายได้ประจำปี 2563 (คลิก)
☛ แบบคำขอขอรับเงิน (คลิก)
☛ แบบฟอร์มสัญญา (คลิก)
ข่าวประชาสัมพันธ์
☛ กองคลัง :การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิก)
☛ กองคลัง : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิก)
☛ กองคลัง : กำหนดแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (ที่ ศธ 0581.15/1120 ลว 13 พฤศจิกายน 2561) (คลิก)
☛ กองคลัง : ซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อเคลียร์ใบสำคัญ (ที่ ศธ 0581.15/693 ลว 15 สิงหาคม 2561) (คลิก)
☛ กองบริหารงานบุคคล : การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ สังกัด มทร.พระนคร (ที่ ศธ 0581.17/1400 ลว 21 มิถุนายน 2561) (คลิก)
☛ กองคลัง : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2561) (คลิก)

นางสาวเพ็ญจันทร์  หลิมตระกูล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดหักเงิน เดือนตุลาคม 2563
ยอดเงิน ชพค : 609 บาท
ยอดเงิน ชพส : 337 บาท
ยอดเงิน พสธ : 20 บาท
ยอดเงิน ฌาปณกิจ : 170 บาท
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ
☛ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( เอกสารระเบียบ)
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง/ระเบียบกรมบัญชีกลาง ( เอกสารระเบียบ)

กองคลัง : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลัง : โครงการ / อบรม / สัมมนา

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ธนาคาร