เอกสารดาวน์โหลดใหม่

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ยอดหักเงิน เดือนสิงหาคม 2561
ยอดเงิน ชพค : 582 บาท
ยอดเงิน ชพส : 314 บาท
ยอดเงิน พสธ : 10 บาท
ยอดเงิน ฌาปณกิจ : 120 บาท
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ

โครงการ / อบรม / สัมมนา

ประกาศกองคลัง