ประกาศกองคลัง

แจ้งปิดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน ข้าราชการบำนาญและหน่วยงานต่าง ๆ

ด้วยกองคลังมีความจำเป็นต้องทำการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566
จึงขอปิดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร
ตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2566 และจะทำการเบิกจ่ายได้อีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ