วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการมุ่งมั่นพัฒนางานคลัง บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส่ ตรวจสอบได้และมีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฏระเบียบและข้อบังคับทางราชการ
2. บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเปิดประโยชน์สูงสุด
3. ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้วยความเต็มใจ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
4. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานคลังอย่างต่อเนื่อง