งานบริหารทรัพย์สิน


ติดต่อผู้ประสานงานการให้เช่าทรัพย์สิน

หน่วยงานรายชื่อผู้ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
กองคลัง-งานบริหารทรัพย์สินนางสาวดุษฎี พรหมขาม
นางสาวประภาศรี ญาณวารี
นายสุทธิชัย กระจ่างโพธิ์
02 665 3777 ต่อ 6120
02 665 3777 ต่อ 6120
02 665 3777 ต่อ 8335
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นางจินตนา วรเจริญศรี02 665 3777 ต่อ 5223
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนางสาววิไลพัน สว่าง02 665 3777 ต่อ 6812
มือถือ 08 - 3695-3310
คณะบริหารธุรกิจนางสาวตฤภร พระพรชัย
นายสุจิน ยิ้มเนียม
อาจารย์นิพล แก่นโกมล
086-709-7837
081-279-6674
096-965-5569
คณะศิลปศาสตร์นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล
นางสาวกลอยใจ วรรณชัย
มือถือ 081 771 5826
มือถือ 094 094 4439
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนางเพ็ญนภา ฤกษ์สำราญ02 665 3777
เบอร์ต่อ 7131
คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ปรีชา ลิ้มเจริญ02 665 3777 ต่อ 4135
มือถือ 089 479 7432
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวสุวภา น้อยจาก
นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล
086-552-9684, 02-836-3000 ต่อ 4157
086-357-3624, 02-836-3000 ต่อ 4156, 4159
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นดร.กรชนก บุญทรมือถือ 061 945 1541
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบอ.อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล
อาจารย์พิรัฐ ลิมปาภรณ์
089 009 1501
087 038 7667

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าบริหารทรัพย์สิน ประกาศ ณ 26 มกราคม 2567

☛ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าบริหารทรัพย์สิน ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2567 วาระที่ 4.4 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ( เอกสารแนบ) 198 total views, 7 views today

198 total views, 7 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าบริหารทรัพย์สิน ประกาศ ณ 28 พย 2566

☛ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าบริหารทรัพย์สิน ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 15 วาระที่ 4.7 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ( เอกสารแนบ) 736 total views, 7 views today

736 total views, 7 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปรับอัตราค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)

☛ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปรับอัตราค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ด้านการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 10 วาระที่ 4.3 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 และมติที่ประชุมครั้งที่ 12 วาระที่ 4.9 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ( เอกสารแนบ) 1,377 total views, 5 views today

1,377 total views, 5 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าบริการทรัพย์สิน ของคณะศิลปศาสตร์ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 12/2566

☛ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าบริการทรัพย์สิน ของคณะศิลปศาสตร์ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 12/2566 ระเบียบวาระที่ 4.8 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ( เอกสารแนบ) 1,497 total views, 5 views today

1,497 total views, 5 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สินและเปลี่ยนแปลงชื่อทรัพย์สิน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

☛ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สินและเปลี่ยนแปลงชื่อทรัพย์สิน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบ ( เอกสารแนบ) 1,675 total views, 7 views today

1,675 total views, 7 views today

0 comments