งานบริหารทรัพย์สิน


ติดต่อผู้ประสานงานการให้เช่าทรัพย์สิน

หน่วยงานรายชื่อผู้ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
กองคลัง-งานบริหารทรัพย์สินนางสาวดุษฎี พรหมขาม
นางสาวประภาศรี ญาณวารี
นายสุทธิชัย กระจ่างโพธิ์
02 665 3777 ต่อ 6120
02 665 3777 ต่อ 6120
02 665 3777 ต่อ 8335
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นางจินตนา วรเจริญศรี02 665 3777 ต่อ 5223
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนางสาววิไลพัน สว่าง02 665 3777 ต่อ 6812
มือถือ 08 - 3695-3310
คณะบริหารธุรกิจนางสาวตฤภร พระพรชัย
นายสุจิน ยิ้มเนียม
อาจารย์นิพล แก่นโกมล
086-709-7837
081-279-6674
096-965-5569
คณะศิลปศาสตร์นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล
นางสาวกลอยใจ วรรณชัย
มือถือ 081 771 5826
มือถือ 094 094 4439
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนางเพ็ญนภา ฤกษ์สำราญ02 665 3777
เบอร์ต่อ 7131
คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ปรีชา ลิ้มเจริญ02 665 3777 ต่อ 4135
มือถือ 089 479 7432
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวสุวภา น้อยจาก
นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล
086-552-9684, 02-836-3000 ต่อ 4157
086-357-3624, 02-836-3000 ต่อ 4156, 4159
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นดร.กรชนก บุญทรมือถือ 061 945 1541
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบอ.อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล
อาจารย์พิรัฐ ลิมปาภรณ์
089 009 1501
087 038 7667

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อรายการบริหารทรัพย์สิน คณะศิลปศาสตร์

☛ คณะศิลปศาสตร์ : เปลี่ยนแปลงชื่อรายการบริหารทรัพย์สิน ( เอกสารแนบ) 120 total views, 7 views today

120 total views, 7 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าที่ 6 บริเวณศูนย์อาหาร มทร.พระนคร (เทเวศร์)

☛ ประมูลให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าที่ 6 บริเวณศูนย์อาหาร มทร.พระนคร (เทเวศร์) ( เอกสารแนบ) 446 total views, 7 views today

446 total views, 7 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าบริหารทรัพย์สิน ประกาศ ณ 26 มกราคม 2567

☛ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าบริหารทรัพย์สิน ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2567 วาระที่ 4.4 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ( เอกสารแนบ) 2,527 total views, 9 views today

2,527 total views, 9 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าบริหารทรัพย์สิน ประกาศ ณ 28 พย 2566

☛ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าบริหารทรัพย์สิน ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 15 วาระที่ 4.7 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ( เอกสารแนบ) 2,997 total views, 7 views today

2,997 total views, 7 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปรับอัตราค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)

☛ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปรับอัตราค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ด้านการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 10 วาระที่ 4.3 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 และมติที่ประชุมครั้งที่ 12 วาระที่ 4.9 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ( เอกสารแนบ) 3,620 total views, 7 views today

3,620 total views, 7 views today

0 comments