งานบริหารทรัพย์สิน


ติดต่อผู้ประสานงานการให้เช่าทรัพย์สิน

หน่วยงานรายชื่อผู้ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
กองคลัง-งานบริหารทรัพย์สินนางสาวดุษฎี พรหมขาม02 665 3777 ต่อ 6120
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นางจินตนา วรเจริญศรี02 665 3777 ต่อ 5223
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนางสาววิไลพัน สว่าง02 665 3777 ต่อ 6812
มือถือ 08 - 3695-3310
คณะบริหารธุรกิจอาจารย์มันทนา รังษีกุล
น.ส. มรกต ยิ้มนิยม
น.ส. รุ่งทิวา จักรฤทธิพงศ์
095-758 0620
089 677 5897
081 259 0362
คณะศิลปศาสตร์นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล
นางสาวกลอยใจ วรรณชัย
มือถือ 081 771 5826
มือถือ 094 094 4439
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล02 665 3777
เบอร์ต่อ 7005, 7141
คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ปรีชา ลิ้มเจริญ02 665 3777 ต่อ 4135
มือถือ 089 479 7432
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัทลาณี วรดิษฐ์
02 836 3000 ต่อ 4194
มือถือ 081 426 9386
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์มือถือ 099 154 5355
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบอ.อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล
อาจารย์พิรัฐ ลิมปาภรณ์
089 009 1501
087 038 7667

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน

☛ ประกาศ การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน ( เอกสารแนบ) 305 total views, 1 views today

305 total views, 1 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลดหรือการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยภายใตสถานการณ์ โควิด-19 (ระยะที่แปด)

☛ ประกาศ การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 (ระยะที่แปด) ( เอกสารแนบ) 270 total views, 1 views today

270 total views, 1 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลดหรือการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยภายใตสถานการณ์ โควิด-19 (ระยะที่เจ็ด)

☛ ประกาศ การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 (ระยะที่เจ็ด) ( เอกสารแนบ) 480 total views, 1 views today

480 total views, 1 views today

0 comments

ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้

☛ ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ ( เอกสารแนบ) 1,320 total views, 1 views today

1,320 total views, 1 views today

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 (ระยะที่หก)

☛ ประกาศ การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 (ระยะที่หก) ( เอกสารแนบ) 1,556 total views, 1 views today

1,556 total views, 1 views today

0 comments