งานบริหารทรัพย์สิน


ติดต่อผู้ประสานงานการให้เช่าทรัพย์สิน

หน่วยงานรายชื่อผู้ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
กองคลัง-งานบริหารทรัพย์สินนางรัชนี กำเนิดมณี02 665 3777 ต่อ6120
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นางจินตนา วรเจริญศรี089 817 0682
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอาจารย์ปัทมา มูลหงส์086 376 5039
คณะบริหารธุรกิจน.ส. มรกต ยิ้มนิยม
น.ส. รุ่งทิวา จักรฤทธิพงศ์
089 677 5897
081 259 0362
คณะศิลปศาสตร์ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์081 710 0383
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล02 665 3777
เบอร์ต่อ 7005, 7141
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผศ.วรวิทย์ วรนาวิน
อาจารย์ปรีชา ลิ้มเจริญ
084 656 3919
089 479 7432
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร
089 664 7585
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นอาจารย์พจนา นูมหันต์
นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย
086 338 5621
086 887 1736
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบอ.อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล
อาจารย์พิรัฐ ลิมปาภรณ์
089 009 1501
087 038 7667

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (28 เมษายน 60)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เอกสารแนบ : บัญชีอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559

0 comments

พื้นที่ว่างให้เช่า ติดตั้งตู้ ATM ศูนย์เทเวศร์

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ข้างตลาดเทวราช เยื้องตลาดสี่เสาเทเวศร์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-665 3777 ต่อ 6120

0 comments

พื้นที่ว่างให้เช่า ติดตั้งตู้ ATM ศูนย์พณิชยการพระนคร

บริเวณหน้าสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-665 3777 ต่อ 6120

0 comments