งานบริหารทรัพย์สิน


ติดต่อผู้ประสานงานการให้เช่าทรัพย์สิน

หน่วยงานรายชื่อผู้ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
กองคลัง-งานบริหารทรัพย์สินนางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร02 665 3777 ต่อ6120
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นางจินตนา วรเจริญศรี089 817 0682
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอาจารย์ปัทมา มูลหงส์086 376 5039
คณะบริหารธุรกิจน.ส. มรกต ยิ้มนิยม
น.ส. รุ่งทิวา จักรฤทธิพงศ์
089 677 5897
081 259 0362
คณะศิลปศาสตร์นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล081 771 5826
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล02 665 3777
เบอร์ต่อ 7005, 7141
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผศ.วรวิทย์ วรนาวิน
อาจารย์ปรีชา ลิ้มเจริญ
084 656 3919
089 479 7432
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร
089 664 7585
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นอาจารย์พจนา นูมหันต์
นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย
086 338 5621
086 887 1736
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบอ.อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล
อาจารย์พิรัฐ ลิมปาภรณ์
089 009 1501
087 038 7667

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน

☛ คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 805 total views, 9 views today

805 total views, 9 views today

0 comments

แบบฟอร์มสัญญาเช่าพื้นที่

☛ ร่างบันทึกข้อตกลงการให้ใช้พื้นที่ ☛ ร่างสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ(จ่ายรายเดือน) ☛ ร่างสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ(จ่ายรายปี) 1,522 total views, 7 views today

1,522 total views, 7 views today

0 comments

แบบขอใช้บริการห้องประชุม

แบบขอใช้บริการห้องประชุม >> ดาวน์โหลดเอกสาร 1,507 total views, 7 views today

1,507 total views, 7 views today

0 comments

ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศน์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศน์ เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ และอื่นๆ โดยมีพื้นที่ให้เช่าต่อร้านค้า ขนาด 80 – 100 ตารางเมตร หากสนใจโปรดติดต่อได้ที่งานบริหารทรัพย์สิน โทร. 02 665 3777 ต่อ 6120 หรือ 6030 หรือติดต่อ คุณรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร โทร. 089 อ่านต่อ →

0 comments

บัญชีอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (28 เมษายน 60)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เอกสารแนบ : บัญชีอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559

0 comments