งานบริหารทรัพย์สิน


ติดต่อผู้ประสานงานการให้เช่าทรัพย์สิน

หน่วยงานรายชื่อผู้ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
กองคลัง-งานบริหารทรัพย์สินนางรัชนี กำเนิดมณี02 665 3777 ต่อ6120
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นางจินตนา วรเจริญศรี089 817 0682
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอาจารย์ปัทมา มูลหงส์086 376 5039
คณะบริหารธุรกิจดร. สุวิทย์ ไวยทิพย์086 343 3733
คณะศิลปศาสตร์ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์081 710 0383
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอาจารย์กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล02 665 3777 เบอร์ต่อ 7005, 7141
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผศ.วรวิทย์ วรนาวิน084 656 3919
อาจารย์ปรีชา ลิ้มเจริญ089 479 7432
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร089 664 7585
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นอาจารย์พจนา นูมหันต์086 338 5621
นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย086 887 1736
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบอาจารย์อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล089 009 1501
อาจารย์พิรัฐ ลิมปาภรณ์087 038 7667

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (28 เมษายน 60)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เอกสารแนบ : บัญชีอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559

0 comments

พื้นที่ว่างให้เช่า ติดตั้งตู้ ATM ศูนย์เทเวศร์

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ข้างตลาดเทวราช เยื้องตลาดสี่เสาเทเวศร์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-665 3777 ต่อ 6120

0 comments

พื้นที่ว่างให้เช่า ติดตั้งตู้ ATM ศูนย์พณิชยการพระนคร

บริเวณหน้าสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-665 3777 ต่อ 6120

0 comments