ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี

นางอรุณี นรเศรษฐ์สิงห์ : 02 665 3777 เบอร์ต่อ 6013

 • D-HALL     เต็มวัน  6,000 บาท     ครึ่งวัน  3,600 บาท

1 D-HALL (2) 1 D-HALL (1) 1 D-HALL (3)

 

 

 

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร
จำนวน 300 ที่นั่ง
พร้อมเครื่องเสียง

  324 total views, no views today

ห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ติดต่อ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น : อาจารย์พจนา นูมหันต์ : โทร. 086 338 5621, นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย : โทร. 086 887 1736

 • ห้องประชุม 1 (324)      เต็มวัน 1,000 บาท        ครึ่งวัน 500 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 79.60 ตารางเมตร
20 ที่นั่ง
โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

 • ห้องประชุม 2 (423)      เต็มวัน 1,500 บาท        ครึ่งวัน 1,000 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 120 ตารางเมตร
50 ที่นั่ง
โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

1,179 total views, 2 views today

ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 • ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย    เต็มวัน  8,000 บาท    ครึ่งวัน 4,800 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
01 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย(ภาพถ่ายจากคณะสื่อสาร)
พื้นที่ 260 ตารางเมตร
จำนวน 100 ที่นั่ง
เครื่องฉายภาพสำหรับนำเสนอ
ผลงานรองรับระบบ HD
ห้องประชุมต่างระดับพร้อม
อุปกรณ์นำเสนอมัลติมีเดีย
 • ห้องประชุม 1101    เต็มวัน  4,500 บาท    ครึ่งวัน 2,700 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
ห้องประชุม 1101-1
พื้นที่ 261 ตารางเมตร
จำนวน 120 ที่นั่งสอบ
เครื่องเสียง, โปรเจคเตอร์
 • ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี (ห้อง Ad&PR Presentation Room)
      เต็มวัน  2,000 บาท    ครึ่งวัน 1,200 บาท

05 ห้อง Ad&PR-1 05 ห้อง Ad&PR-2 05 ห้อง Ad&PR-3

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 83 ตารางเมตร
จำนวน 30 ที่นั่ง
เครื่องเสียง, โปรเจคเตอร์, และ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

1,792 total views, no views today

ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร : โทร. 089 664 7585

 • ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์    เต็มวัน   4,500 บาท     ครึ่งวัน    2,500 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 01
พื้นที่ 14.4×10.5 เมตร
จำนวน 96 ที่นั่ง
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

1,688 total views, no views today

ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • ห้องประชุมกรมหลวง     เต็มวัน  7,000 บาท     ครึ่งวัน   4,000 บาท
 •  

   

   

   

   

   

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 443.50 ตารางเมตร
  จำนวน 300-400 ที่นั่ง
  เครื่องเสียง 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 ชุด
  จอรับภาพ 2 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  • Lecture theatre     เต็มวัน  5,000 บาท     ครึ่งวัน   3,000 บาท

  3 Lecture theatre 1 3 Lecture theatre 2 3 Lecture theatre 3

   

   

   

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 236 ตารางเมตร
  จำนวน 120 ที่นั่ง
  เครื่องเสียง 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3 ชุด
  จอรับภาพ 3 ชุด
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  • ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์     เต็มวัน  4,000 บาท     ครึ่งวัน   2,500 บาท

  4 ดิเรกฤทธิ์ (4)4 ดิเรกฤทธิ์ (1)4 ดิเรกฤทธิ์ (2)4 ดิเรกฤทธิ์ (3)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 98 ตารางเมตร
  จำนวน 45 ที่นั่ง
  เครื่องเสียงสำหรับการประชุม 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3 ชุด
  จอรับภาพ 3 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  กล้องวงจรปิด 1 ชุด
  • ห้องประชุมเทเวศร์     เต็มวัน  3,000 บาท     ครึ่งวัน   2,000 บาท

  5 เทเวศร์ 4 5 เทเวศร์ 1 5 เทเวศร์ 2 5 เทเวศร์ 3

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 74 ตารางเมตร
  จำนวน 30 ที่นั่ง
  เครื่องเสียงสำหรับการประชุม 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด
  จอรับภาพ 1 ชุด
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด

  1,063 total views, no views today

  ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ

  ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ : ดร. สุวิทย์ ไวยทิพย์ : โทร. 086 343 3733

  • ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์     เต็มวัน  22,000 บาท     ครึ่งวัน   15,000 บาท

  01 ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (1) 01 ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 835 ตารางเมตร
  จำนวน 300 ที่นั่ง
  คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องบรรยาย (ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์)     เต็มวัน  3,000 บาท     ครึ่งวัน   2,000 บาท

  02 ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์ (1) 02 ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์ (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 84 ตารางเมตร
  จำนวน 35 ที่นั่ง

  • ห้องบรรยาย (ตึกมงคลอาภา R203)     เต็มวัน  7,500 บาท     ครึ่งวัน   5,000 บาท

  03 R203 ตึกมงคลอาภา (1) 03 R203 ตึกมงคลอาภา (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 290 ตารางเมตร
  จำนวน 100 ที่นั่ง

  • ห้องบรรยาย (ตึกมงคลอาภา R204)     เต็มวัน  6,000 บาท     ครึ่งวัน   4,000 บาท

  04 R204 ตึกมงคลอาภา (1) 04 R204 ตึกมงคลอาภา (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 178.50 ตารางเมตร
  จำนวน 80 ที่นั่ง

  • ห้องบรรยาย 2201, 2202     เต็มวัน  6,500 บาท     ครึ่งวัน   4,500 บาท

  05 ห้องบรรยาย 2201 (1) 05 ห้องบรรยาย 2201 (2) 05 ห้องบรรยาย 2202 (1)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 192 ตารางเมตร
  จำนวน 80 ที่นั่ง
  คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์
  และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องประชุมมงคลอาภา     เต็มวัน  80,000 บาท     ครึ่งวัน   60,000 บาท

  06 ห้องประชุมมงคลอาภา 1 (1) 06 ห้องประชุมมงคลอาภา 1 (2)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 1,813.50 ตารางเมตร
  จำนวน 3,000 ที่นั่ง
  (อุปกรณ์พร้อม) เต็มวัน 80,000 บาท ครึ่งวัน 60,000 บาท
  (ไม่มีอุปกรณ์) เต็มวัน 60,000 บาท ครึ่งวัน 40,000 บาท

  1,615 total views, no views today

  ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682

  • ห้องประชุมโชติเวช     เต็มวัน  40,000 บาท     ครึ่งวัน   20,000 บาท

  S__6586384ห้องประชุม (1)DSC_0685

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 739.20 ตารางเมตร
  จำนวน 200-300 ที่นั่ง
  โต๊ะพร้อมเก้าอี้ คอมพิวเตอร์
  โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  เงินประกันความเสียหาย 15,000 บาท

  1,338 total views, no views today

  ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : อาจารย์ปรีชา ลิ้มเจริญ : โทร. 089 479 7432

  • ห้องประชุมเฟืองเงิน    เต็มวัน   3,000 บาท     ครึ่งวัน    1,800 บาท

  A07Y0104 A07Y0105 A07Y0107

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 17×10 เมตร
  จำนวน 50 ที่นั่ง
  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องประชุมเฟืองทอง   เต็มวัน   5,000 บาท     ครึ่งวัน    3,000 บาท

  A07Y0122 A07Y0130 A07Y0134 A07Y0136

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 20×10 เมตร
  จำนวน 150 ที่นั่ง
  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องประชุมเฟืองเพชร  เต็มวัน   4,000 บาท     ครึ่งวัน    2,400 บาท

  A07Y0188 A07Y0193 A07Y0196 A07Y0199

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 20×12 เมตร
  จำนวน 35 ที่นั่ง
  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องสัมมนาเฟืองเหนือ   เต็มวัน   45,000 บาท     ครึ่งวัน    27,000 บาท

  A07Y0281

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 32×48 เมตร
  จำนวน 1,000 ที่นั่ง
  เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

  1,726 total views, no views today