ข้อบังคับ

☛ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (20 พ.ย.62)(คลิก)
☛ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (20 พ.ย.62)(คลิก)
☛ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย พ.ศ.2562 (7 ส.ค.62)(คลิก)
☛ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 (7 ส.ค.62)(คลิก)
☛ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย การบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) ลว. 3 ธันวาคม 2553(คลิก)
☛ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย การบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) ลว. 15 ธันวาคม 2552(คลิก)
☛ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย การบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ลว. 27 สิงหาคม 2551(คลิก)