กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
บุคคลและหน่วยงานภายนอก ให้บริการสัปดาห์ละ 2 วันทำการ คือ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 665 3777
ผู้อำนวยการกองคลัง 6030
งานบริหารทั่วไป 6198, 6944
งานพัสดุ 6951, 6946, 6384, 6042, 6945
งานเบิกจ่าย 1 6033, 6940
งานเบิกจ่าย 2 6031, 6952
งานการเงิน 6035, 6954
งานบริหารทรัพย์สิน 6120
งานงบประมาณ 6036, 6953
งานบัญชี 6080, 6034
Email
กองคลัง : finance@rmutp.ac.th
ผังที่นั่ง