นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ยอดหักเงิน เดือนกรกฎาคม 2567
ยอดเงิน ชพค : 819 บาท
ยอดเงิน ชพส : 399 บาท
ยอดเงิน ฌาปณกิจ : 180 บาท
ยอดเงิน ประกันสังคม : 750 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 (คลิก)
แบบใบขอเบิก
☛ งานงบประมาณ :: รหัสงบประมาณ มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 (คลิก)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
☛ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับนักศึกษา) (WORD) | (PDF)
☛ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารสำหรับบุคลากรภายใน-เงินเดือน (WORD) | (PDF)
☛ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารสำหรับบุคลากรภายใน-ค่าตอบแทน (WORD) | (PDF)
☛ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (WORD) | (PDF)
☛ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารสำหรับค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (WORD) | (PDF)
☛ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารสำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ (WORD) | (PDF)
☛ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารสำหรับผู้จัดจำหน่าย (บุคคลธรรมดา) (WORD) | (PDF)
☛ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารสำหรับผู้จัดจำหน่าย (นิติบุคคล) (WORD) | (PDF)
แบบฟอร์มสัญญา
☛ แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ (คลิก)
แบบขอใช้บริการ
☛ แบบขอใช้บริการห้องประชุม (รูปแบบ Word) :: (คลิก)
☛ แบบขอใช้บริการห้องประชุม (รูปแบบ PDF) :: (คลิก)
แบบฟอร์มอื่นๆ
☛ สรุปเงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (รูปแบบไฟล์ PDF) (คลิก)
☛ งานบัญชี :: แบบฟอร์มทะเบียนคุมรับ-จ่าย เงินฝากธนาคาร (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย1 :: ใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมอาวุโส (คลิก)
☛ งานบริหารทั่วไป :: ใบรับรองเวลาการปฏิบัติราชการ (สำหรับกรอกและพิมพ์) (คลิก)
☛ งานบริหารทั่วไป :: บันทึกขออนุญาตออกก่อนเวลาราชการ (สำหรับกรอกและพิมพ์) (คลิก)
รายงานงบทดลอง
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 (คลิก)
ต้นทุนต่อหน่วย / แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
☛ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2566 (คลิก)
☛ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
☛ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (คลิก)
☛ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
☛ รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
☛ รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
☛ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ประจำปี 2561-2565) (คลิก)
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน
☛ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) (คลิก)
☛ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) (คลิก)
☛ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) (คลิก)
☛ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร ปีงบประมาณอื่นๆ (คลิก)
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
☛ แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี 2566-2570 (คลิก)
☛ ระเบียบและแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ (คลิก)
☛ มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คลิก)
☛ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (กองคลัง) (คลิก)
☛ ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และระบบ New GFMIS Thai ของกรมบัญชีกลาง (คลิก)
☛ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการหักเงินค่าตอบแทนเพื่อนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (คลิก)
☛ ขอยกเลิกและขอแก้ไขตารางสรุปบัญชีการเลื่อนค่าตอบแทนที่สูงขึ้น (พนักงานมหาวิทยาลัย) (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่สูงขึ้น (พนักงานมหาวิทยาลัย) (คลิก)
☛ คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโครงการวิจัย (คลิก)
☛ ตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (จอ LED)ฯ (คลิก)
☛ แจ้งประกาศคณะกรรมการการป้แงกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พศ.2563 (คลิก)
☛ แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (คลิก)
☛ การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (คลิก)
☛ การเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (คลิก)
☛ แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการหรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (คลิก)
☛ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ (คลิก)
☛ กระทรวงการคลังขอส่งรายงานประจำปีกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ2562ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Document (คลิก)
☛ คู่มือการปฏิบัติงาน-การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน มทร.พระนคร (คลิก)
☛ คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คลิก)
☛ การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) (คลิก)
☛ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการและการส่งหลักฐานการจ่ายเงิน (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ (11 พ.ย.62) (คลิก)
☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ การเปลี่ยนรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS (คลิก)
☛ กองคลัง :ประกาศการลดหรือการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19(ระยะที่สี่) (คลิก)
☛ กองคลัง :หลักเกณ์กระทรวงการคลังว่าด้วยนมาตรฐานและหลักเกฑ์ปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 (คลิก)
☛ กองคลัง :ขอส่งสำเนาพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่๗๑๓) พ.ศ.๒๕๖๓ (คลิก)
☛ กองคลัง :การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิก)
☛ กองคลัง : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิก)
☛ กองคลัง : กำหนดแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (ที่ ศธ 0581.15/1120 ลว 13 พฤศจิกายน 2561) (คลิก)
☛ กองคลัง : ซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อเคลียร์ใบสำคัญ (ที่ ศธ 0581.15/693 ลว 15 สิงหาคม 2561) (คลิก)
☛ กองบริหารงานบุคคล : การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ สังกัด มทร.พระนคร (ที่ ศธ 0581.17/1400 ลว 21 มิถุนายน 2561) (คลิก)
☛ กองคลัง : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2561) (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงินบริจาค (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ (คลิก)

กองคลัง : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลัง : โครงการ / อบรม / สัมมนา

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ธนาคาร