คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานพัสดุ

   เรื่อง การจัดซื้อพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   จัดทำโดย นางสาวดุษฎี พรหมขาม

   เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีคัดเลือก (ง)   จัดทำโดย นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์

   เรื่อง การสร้างทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวรในระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดทำโดย นายรพล มากบุญประสิทธิ์

   เรื่อง การจัดจ้างซ่อมแซมพัสดุ (วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)   จัดทำโดย นางสาวศิริมา ทับแก้ว

งานเบิกจ่าย 1

   เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จัดทำโดย นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล

   เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรง   จัดทำโดย นางสาววราพร เกิดผล

งานเบิกจ่าย 2

   เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ   จัดทำโดย นางสาวประนอม นิลศรีใส

   เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน   จัดทำโดย นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี

   เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ   จัดทำโดย นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง

งานงบประมาณ

   เรื่อง การบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP   จัดทำโดย นายไตรภพ เรืองแก้ว

งานการเงิน

   เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส และการบันทึกบัญชี   จัดทำโดย นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม

   เรื่อง การจัดทำเช็คเงินรายได้ผ่านระบบ ERP กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดทำโดย นายปริญญา มาดี

   เรื่อง เงินยืมทดรองราชการและการใช้บัตรเครดิตราชการ   จัดทำโดย นางสาวกัลย์ลรัศม์ ศรีเลิศ

   เรื่อง การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดทำโดย นางสาววิมานทิพย์ วีรสกุล

งานบัญชี

   เรื่อง การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP   จัดทำโดย นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม

   เรื่อง การจัดทำวิธีการนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS ผ่าน WEB ONLINE (บช 11)   จัดทำโดย นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่

   เรื่อง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินด้านรับเงินรายได้ในระบบ ERP และลงรายการบัญชี   จัดทำโดย นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ