ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6904
นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6030
งานบริหารทั่วไป
นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946
งานบริหารทรัพย์สิน
นางสาวดุษฎี พรหมขาม
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6120
งานพัสดุ
นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6042
งานงบประมาณ
นายไตรภพ เรืองแก้ว
หัวหน้างานงบประมาณ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6036
งานเบิกจ่าย 1
นางสาววิมานทิพย์ วีรสกุล
หัวหน้างานเบิกจ่าย 1
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 8153
งานการเงิน
นายปริญญา มาดี
หัวหน้างานการเงิน
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6954
งานเบิกจ่าย 2
นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง
หัวหน้างานเบิกจ่าย 2
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 8144
งานบัญชี
นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม
หัวหน้างานบัญชี
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6080