ประกาศ

☛ ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง อัตราหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนห้องเรียนรวมจากเงินรายได้ (19 ส.ค. 63) (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (11 พ.ย. 62) (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร ว่าด่วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับพัสดุ (11 พ.ย. 62) (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง การรับเงินบริจาค หรือทรัพย์สินบริจาค (11 พ.ย. 62) (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (5 ส.ค. 62) (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (4 เม.ย. 61) (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ (30 เม.ย.58) (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2557 (12 มิ.ย.57) (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน พ.ศ.2552 (1 ต.ค.52) (คลิก)
☛ ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำเงินรายได้ พ.ศ.2551 (29 ธ.ค.51) (คลิก)