รายการทะเบียนความรู้ ปีงบประมาณ 2555-2557

ลำดับ
(ที่/ปีงบประมาณ)
เรื่อง
รูปแบบสถานที่จัดเก็บ
15/2557การเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2557เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
14/2557การบันทึกสมุดรายวันเบิกและรับวัสดุในระบบ ERPเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
13/2557แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบงานรับส่งเอกสารสารบรรณเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
12/2557หลักเกณฑ์-ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
11/2557หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชนเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
10/2557แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิกเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
9/2557ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
8/2557มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยแปลงประมาณการทางบัญชีเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
7/2557การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเลกทรอนิกส์เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
6/2557คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ SAP R3เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
5/2557คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MISเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
4/2557พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่4 พ.ศ. 2556เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
3/2557การจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
2/2557แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
1/2557ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
16/2556ขั้นตอนการใช้และการควบคุมการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
15/2556หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอกนิกส์ บัตรเครดิตเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
14/2556หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตด้วยวิธีการฟอกเลือดเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
13/2556คู่มือการเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
12/2556การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
11/2556หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
10/2556อัตรค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
9/2556เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธ์ในบำเหน็จตกทอดเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
8/2556มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
7/2556มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2556เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
6/2556พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
5/2556การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
4/2556การจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ การบริหารสัญญา และกรณีศึกษาด้านพัสดุเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
3/2556คู่มือบันทึกข้อมูลระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
2/2556มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-ด้านการบัญชีภาครัฐ เรื่องการนำเสนองบการเงินเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
1/2556การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
11/2555หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วยเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
10/2555การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเอกสาร
คู่มือ
เว็บไซต์กองคลัง
9/2555แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
แนวทางปฏิบัติการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS
เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
8/2555ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานงบประมาณรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
7/2555ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
6/2555ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
5/2555การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามาตรฐาน COSOเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
4/2555ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
-การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
3/2555การบริหารจัดการด้านการเงินภาครัฐ และระเบียบเบิกจ่ายเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
2/2555กิจการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเอกสาร
รูปภาพ
เว็บไซต์กองคลัง
1/2555กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สินเอกสารเว็บไซต์กองคลัง