แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

ขอหารือการกำหนดแนวทางการจัดประเภทวัสดุครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ ภาพบรรยากาศ

หารือเรื่องงบประมาณค่าสอนเกินภาระงาน

หารือเรื่องงบประมาณค่าสอนเกินภาระงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาพบรรยากาศ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรฯ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพบรรยากาศ