รายการทะเบียนความรู้ ปีงบประมาณ 2558-2560

ลำดับ(ที่/ปีงบประมาณ)
เรื่อง
รูปแบบสถานที่จัดเก็บ
3/2560หารือเรื่องงบประมาณค่าสอนเกินภาระงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560เอกสารเว็บไซต์กองคลัง (KM)
2/2560ขอหารือการกำหนดแนวทางการจัดประเภทวัสดุครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯเอกสารเว็บไซต์กองคลัง (KM)
1/2560มาตรการเร่งรัดและแนวปฏิบัติในการบริหารและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
13/2559แนวทางการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงินและการดำเนินการให้บริการสังคมเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
12/2559ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2559เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
11/2559หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต 2559เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
10/2559หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการฯ 2559เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
9/2559แนวปฏิบัติการโอนเงินรายได้ Third Party Transter 2559เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
8/2559การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและต้องได้รับโทษ 2559เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
7/2559การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 2559เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
6/2559การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา 2559เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
5/2559การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร 2559เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
4/2559แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
3/2559มาตรการเร่งรัดและแนวปฏิบัติในการบริหารและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
2/2559ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการให้บริการสังคม (ใส่เนื้อหา)เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
1/2559หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (ทำเหมือนปี 56) ใส่เนื้อหาเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
15/2558การเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ ERPเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
14/2558บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี58เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
13/2558หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปี58เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
12/2558หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะการฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ปี58เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
11/2558การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงคลังและการออกรายงานรายละเอียดชำรุดเสื่อมสภาพเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
10/2558คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ กรมบัญชีกลางเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
9/2558แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMISเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
8/2558หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
7/2558การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
6/2558การใช้บัตรเครดิตราชการ ในการยืมเงินทดรองราชการเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
5/2558เทคนิคการให้บริการอย่างเหนือชั้นเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
4/2558แนวทางการเบิกจ่ายงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนและหมวดค่าตอบแทนเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
3/2558การบริหารสัญญาและกรณีศึกษาเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
2/2558“UNDO” การขอกลับไปรับบำนาญเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
1/2558แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องบัญชีภาครัฐดีเด่นเอกสารเว็บไซต์กองคลัง