หารือเรื่องงบประมาณค่าสอนเกินภาระงาน

หารือเรื่องงบประมาณค่าสอนเกินภาระงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาพบรรยากาศ
20170725_101040
20170725_101112
20170725_101117
20170725_101132
20170725_101226
20170725_101629