แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

ขอหารือการกำหนดแนวทางการจัดประเภทวัสดุครุภัณฑ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
ภาพบรรยากาศ
km พัสดุ_๑๗๐๗๑๘_0005
km พัสดุ_๑๗๐๗๑๘_0002
km พัสดุ_๑๗๐๗๑๘_0006
km พัสดุ_๑๗๐๗๑๘_0007
km พัสดุ_๑๗๐๗๑๘_0008
km พัสดุ_๑๗๐๗๑๘_0009
km พัสดุ_๑๗๐๗๑๘_0010