งานเลี้ยงส่งและเลี้ยงอำลา

กองคลังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเมื่อวานนี้ (27 กย. 2560) ณ ครัวอัปษร สาขาสามเสน
เพื่อส่งหัวหน้างานงบประมาณพี่ปุ๊ก อรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
และเลี้ยงอำลาพี่เบส นายปฐมพงษ์ ศรีโรจน์

ประชุมร่วมหารือแนวทางการคำนวณเงินเดือน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ทีมงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง ได้ร่วมประชุมหารือ
แนวทางการคำนวณเงินเดือน (คิดเป็นวัน) โดยมีเจ้าหน้าที่
งานเบิกจ่าย 1, งานงบประมาณ กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองคลัง

ภาพกิจกรรม ส่งความสุขปีใหม่ 2560

กองคลังจัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2560
ผศ. สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและ
นางสุมิตรา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง
นำทีมจับฉลากมอบความสุขปีใหม่ให้กับชาวกองคลัง

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินบัญชีพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ปี60

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมแกรนด์แฟซิฟิกฯ จ.เพชรบุรี

กำหนดการ :: เอกสารแนบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 :: ชมวิดีทัศน์การบรรยาย


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 : พิธีเปิด และการบรรยายเรื่อง การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดย อาจารย์กริช บัวทอง


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 : การบรรยายเรื่อง การกำหนดราคากลาง โดย อาจารย์วิโรจน์ ฆ้องวงศ์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 : การบรรยายเรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย อาจารย์เอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
 

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดแยก files

มิติสินค้าคงคลังรายได้ ZRรายจ่าย ZZAP