แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0416.4/ว 457 ลว. 9 ธ.ค.59

*เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) (ลว. 9 ธ.ค.59)


แก้ไขประกาศอัตราค่าบริการเบิกจ่าย ค่าบริการทางทันตกรรม

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.2/ว 369 ลว. 21 มิ.ย.59

*ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรมและซ้อมความเข้าใจ การเบิกจ่ายค่าฟันเทียมและอุปกรณ์


ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.59
* เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน


อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.2/ว 246 ลว. 16 มิ.ย.59
*ประกาศกระทรวงการคลัง : เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ