เอกสารการบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปี 2556

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานพัสดุ

เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ การบริหารสัญญา และกรณีศึกษาด้านพัสดุ […]