หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าปรับ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด

Posted Posted in งานการเงิน, หนังสือและระเบียบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าปรับ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด […]

แนวทางในการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการเงิน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการเงิน, หนังสือและระเบียบ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29 […]

อัตราค่าบำรุงการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการเงิน

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ ณ วันที่ […]

การประชุมเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานการเงิน

[slider source=”media: 3802,3800,3801,3799,3803,3793,3798,3797,3806,3804,3795,3792,3805,3807″ limit=”15″ link=”lightbox” […]

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management)

Posted Posted in งานการเงิน, แบบฟอร์มเอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร […]

เชิญประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการเงิน

ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน […]

กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 […]