ประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือ เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย1

หนังสือจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ที่ ศธ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

กองคลัง:การเข้าศึกษาดูงานระบบ ERP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ กองคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ […]