เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

ประกาศกระทรวงการคลัง : ที่ กค 0408.4/ว2 […]

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ธ.ค. 59

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ประกาศกระทรวงการคลัง : ที่ กค 0408.4/ว […]

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย1, หนังสือและระเบียบ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0416.4/ว […]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานงบประมาณ, งานเบิกจ่าย1, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/5312 […]

แหล่งเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานงบประมาณ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : **รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 […]

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[intranet] หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1027 […]