การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

Posted Posted in งานเบิกจ่าย1, ภาพกิจกรรม

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 […]

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย1, หนังสือและระเบียบ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.2/ว […]

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย1, หนังสือและระเบียบ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค ที่ […]

กำหนดให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ลว. 2 ก.พ. 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย1, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.4/ว57 […]