การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

บริการสังคม (2)
บริการสังคม (3)
บริการสังคม (4)
บริการสังคม (5)
บริการสังคม (6)
บริการสังคม (7)
บริการสังคม (8)
บริการสังคม (9)
บริการสังคม (1)
13906702_1109515529141503_7663821004895984667_n

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.59
* เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน


อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.2/ว 246 ลว. 16 มิ.ย.59
*ประกาศกระทรวงการคลัง : เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ


หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค ที่ กค 0431.4/ว 194 ลว. 24 พ.ค.59
*ประกาศกระทรวงการคลัง : เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 4) (ลว. 29 เม.ย.59)