ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.59
* เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน


อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.2/ว 246 ลว. 16 มิ.ย.59
*ประกาศกระทรวงการคลัง : เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ


หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค ที่ กค 0431.4/ว 194 ลว. 24 พ.ค.59
*ประกาศกระทรวงการคลัง : เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 4) (ลว. 29 เม.ย.59)


ประกาศราคากลางงานวิจัย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลางงานวิจัย ::


1. เจ้าของโครงการ : คณะคหกรรมศาสตร์
เรื่อง : ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ << คลิกเอกสาร >>

2. เจ้าของโครงการ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เรื่อง : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน << คลิกเอกสาร >>