หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้

Posted Posted in งานการเงิน, งานเบิกจ่าย2, หนังสือและระเบียบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ณ วันที่ 29 […]

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้ (ฉบับที่ 2)

Posted Posted in งานการเงิน, งานเบิกจ่าย2, หนังสือและระเบียบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.15/- : […]

การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

Posted Posted in งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

หนังสือเวียนกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/729 […]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, แบบฟอร์มเอกสาร

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 […]

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา, การรับจัดการฝึกอบรมดูงานในต่างประเทศ, การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, หนังสือและระเบียบ

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/263  ลงวันที่ […]

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินประมาณปี พ.ศ. 2557

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานเบิกจ่าย2, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ กค.0406.4/ว.38 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ […]