อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

Posted Posted in งานเบิกจ่าย2, หนังสือและระเบียบ

หนังสือจาก กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/234 […]

อัตราค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

Posted Posted in งานเบิกจ่าย2, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากสำนักงบประมาณ ที่ นร.0719/ว67 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางยประมาณรายจ่ายประจำปี […]

อัตรค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

Posted Posted in งานเบิกจ่าย2, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว68 เรื่อง […]