การเงิน

นายปริญญา มาดี
ทำหน้าที่ : หัวหน้างานการเงิน
เบอร์ตรง 02-280-7238,
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6035

นางสาววิมานทิพย์ วีรสกุล
ทำหน้าที่ : รับจ่าย เงินงบประมาณ
เบอร์ตรง 02-280-7238,
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6035

นางสาวกัลย์ลรัศม์ ศรีเลิศ
ทำหน้าที่ : รับเงินรายได้ค่าลงทะเบียนและพิมพ์ใบเสร็จ
จากระบบทะเบียน,รับชำระเงินรายได้อื่น
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6954

นางภัสสร ชื่นสกุล
ทำหน้าที่ : จ่ายเงินทดรองราชการ,
รับชำระเงินรายได้อื่น
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6954

นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี
ทำหน้าที่ : ขอรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,
รับชำระเงินรายได้อื่น เบอร์ตรง 02-280-7238,
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6954