การเงิน

นางวรัชยา ศรีสกาวกุล
หัวหน้างานการเงิน
เบอร์ตรง 02-280-7238,
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6035

นายอภิสิทธิ์ ตันอ้วม
ทำหน้าที่ : รับชำระเงินนักศึกษา รับชำระเงินอื่นๆ
เบอร์ตรง 02-280-7238,
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6035

นางภัสสร ชื่นสกุล
ทำหน้าที่ : ขอรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,
รับชำระเงินรายได้อื่น เบอร์ตรง 02-280-7238,
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6035

นายปริญญา มาดี
ทำหน้าที่ : รับจ่ายเงินรายได้
เบอร์ตรง 02-280-7238,
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6035

นางสาววิมานทิพย์ วีรสกุล
ทำหน้าที่ : รับจ่าย เงินงบประมาณ
เบอร์ตรง 02-280-7238,
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6035

นางสาวกัลย์ลรัศม์ ศรีเลิศ
ทำหน้าที่ : จ่ายเงินทดรองราชการ
02-665-3777 เบอร์ต่อ 6035, 6120