บุคลากรงานงบประมาณ

[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นายไตรภพ เรืองแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-6653777 เบอร์ต่อ 6036, 6953

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวสุพรรษา เพ็งสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-6653777 เบอร์ต่อ 6953

[/column] [/row]