งานบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบเกี่ยวกับสารบรรณ พัสดุและครุภัณฑ์ แผนและงบประมาณ เอกสารการพิมพ์ ประชุม ประกันคุณภาพการศึกษา บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดการความรู้ (KM)

ติดต่องานบริหารทั่วไป โทร.02-665 3726 หรือ 02-665 3777 ต่อ 6198

ข่าวประชาสัมพันธ์

Today : July 16, 2018