บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางกนกภรณ์ กัลณา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6198

นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ 4 (ลูกจ้างประจำ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6198

นางสาวประภาศรี ญาณวารี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6944

นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6078

นางสาวรวิสรา กุลทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6944