บริหารทั่วไป

นางกนกภรณ์ กัลณา
ทำหน้าที่ : ควบคุมงานสารบรรณ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6198

นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน
ทำหน้าที่ : บุคลากรในหน่วยงาน, จัดเก็บระเบียบ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6198

นางสาวประภาศรี ญาณวารี
ทำหน้าที่ : งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6944

นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์
ทำหน้าที่ : ความเสี่ยง,ดูแล website ภายในกองคลัง,KM
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6078

นางสาวรวิสรา กุลทอง
ทำหน้าที่ : รับส่งหนังสือ, จัดเก็บระเบียบ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6944