บริหารทรัพย์สิน

นางสาวรติวรรณ์ มัณฑศิริ
ทำหน้าที่ : หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6120
: ratiwan.m@rmutp.ac.th

นางสาววิไลวรรณ พุ่มพวง
ทำหน้าที่ : งานบริหารทรัพย์สิน
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6120
: wilaiwan.pu@rmutp.ac.th