บุคลากรงานบัญชี

นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6080
นางกัลยาณี เรืองชวลิต
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ข้าราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6034
นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6034
นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6034
นางนภัสรา ยมศรีเคน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6034
นางสาวนิสารัตน์ โสดามุก
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6080
นางสาวศิริพร เพียวสำราญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6034