บัญชี

นางศิริมา อาจนนลา
ทำหน้าที่ : หัวหน้างานบัญชี
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034
: finance_rmutp@hotmail.com

นางกัลยาณี เรืองชวลิต
ทำหน้าที่ : ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินภายใน,
ควบคุมหลักฐานการจ่ายเงินรายได้
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034 

นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่
ทำหน้าที่ : บัญชีเงิน กยศ. กรอ.,
เงินรายได้ระบบ GFMIS
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034 

นางนภัสรา ยมศรีเคน
ทำหน้าที่ : รับจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034 

นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ
ทำหน้าที่ : ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินรายได้,
ตรวจข้อมูลการรับเงินระบบทะเบียน,
ค่าใช้จ่ายระบบ ERP  โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034 

นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์
ทำหน้าที่ : หลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034 

นางสาวหทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ์
ทำหน้าที่ : กระทบยอดงบทดลองเงินงบประมาณ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034