บัญชี

[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางศิริมา อาจนนลา
ทำหน้าที่ : หัวหน้างานบัญชี
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6942
: finance_rmutp@hotmail.com

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางกัลยาณี เรืองชวลิต
ทำหน้าที่ : ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินภายใน,
ควบคุมหลักฐานการจ่ายเงินรายได้
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม
ทำหน้าที่ : ควบคุม,ดูแล,พัฒนาระบบ ERP
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6080
: fd@rmutp.ac.th

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่
ทำหน้าที่ : บัญชีเงิน กยศ. กรอ.,
เงินรายได้ระบบ GFMIS
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางนภัสรา ยมศรีเคน
ทำหน้าที่ : รับจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ
ทำหน้าที่ : ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินรายได้,
ตรวจข้อมูลการรับเงินระบบทะเบียน,
ค่าใช้จ่ายระบบ ERP  โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวนิสารัตน์ โสดามุก
ทำหน้าที่ : ดูแลและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์,
โทร.02-665-3777 เบอร์ต่อ 6080
: nisarath.s@rmutp.ac.th

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวรัชกร น้ำผึ้ง
ทำหน้าที่ : หลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6034

[/column] [/row]