พัฒนาระบบบริหารงานคลัง

นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม
ทำหน้าที่ : ควบคุม,ดูแล,พัฒนาระบบ ERP
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6078
: fd@rmutp.ac.th

นางสาวนิสารัตน์ โสดามุก
ทำหน้าที่ : ดูแลและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์,
ดูแล website ภายในกองคลัง โทร. เบอร์ต่อ 6078
: