เบิกจ่าย1

นางรัชนี กำเนิดมณี
หัวหน้างานเบิกจ่าย 1
โทร. 02-665-3727

นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์
ทำหน้าที่ : ค่ารักษาพยาบาล, การศึกษาบุตร,
บำเหน็จบำนาญ, กองทุนสวัสดิการภายใน,
ถอนคืนหลักประกัน โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6033

นางสาววราพร เกิดผล
ทำหน้าที่ : เงินเดือนข้าราชการ, ทุนพัฒนาบุคลากร,
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6033

… ทำหน้าที่ : … 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6033

นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว
ทำหน้าที่ : เงินลูกจ้างชั่วคราว พนง.ราชการ พนง.มหาวิทยาลัย,
ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6033

นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
ทำหน้าที่ : สลิปเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่งฯ,
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ, โครงการประกันสังคม
เงินชมรม มทร.พระนคร อาวุโส โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6033