เบิกจ่าย1

[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล
หัวหน้างานเบิกจ่าย 1
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6033

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์
ทำหน้าที่ : ค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร,
บำเหน็จบำนาญ,กองทุนสวัสดิการภายใน,ถอนคืนหลักประกัน
 โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6033

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาววราพร เกิดผล
ทำหน้าที่ : เงินเดือนข้าราชการ, ทุนพัฒนาบุคลากร,
ทุนยุทธศาสตร์
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6940

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว
ทำหน้าที่ : เงินลูกจ้างชั่วคราว พนง.ราชการ พนง.มหาวิทยาลัย,
ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6940

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวมธุรส ชายหงษ์
ทำหน้าที่ : งานวิจัย
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6033

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวศิริพร เพียวสำราญ
ทำหน้าที่ : สลิปเงินเดือน,ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง,
กองทุนเพื่อการวิจัย,โครงการบริการสังคม,
ถอนคืนค่าลงทะเบียน,เงินชมรม มทร.พระนคร อาวุโส
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6033

[/column] [/row]