เบิกจ่าย2

นางสาทิพย์ เส็งลา
หัวหน้างานเบิกจ่าย2
ควบคุมดูแลงานเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
และงบรายจ่ายอื่น เบอร์ตรง 02-282-3846,
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6950

 
นางสาวประนอม นิลศรีใส
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6950
 

นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นของคณะ
ค่าครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6031

นางโรจนา ร่วมญาติ
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่าย หมวดค่าวัสดุ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6950 

นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่น
ของ กอง/สำนัก/สถาบัน
และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6031 

นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน,
ค่าสาธารณูปโภค
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6031 

นางสาวมธุรส ชายหงษ์
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน,
ค่าสาธารณูปโภค
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6031