เบิกจ่าย2

นางสาทิพย์ เส็งลา
หัวหน้างานเบิกจ่าย2
ควบคุมดูแลงานเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
และงบรายจ่ายอื่น
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6950

 
นางสาวประนอม นิลศรีใส
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6031

นางโรจนา ร่วมญาติ
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่าย หมวดค่าวัสดุ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6950

นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอย
และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6031

นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน,
ค่าสาธารณูปโภค
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6952

นางนภาพร แดงเอียด
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน,
ค่าสาธารณูปโภค
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6952