เบิกจ่าย2

[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาทิพย์ เส็งลา
หัวหน้างานเบิกจ่าย2
ควบคุมดูแลงานเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
และงบรายจ่ายอื่น
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6950

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวประนอม นิลศรีใส
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6031

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางโรจนา ร่วมญาติ
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่าย หมวดค่าวัสดุ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6950

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอย
และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6031

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน,
ค่าสาธารณูปโภค
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6952

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางนภาพร แดงเอียด
ทำหน้าที่ : งานเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน,
ค่าสาธารณูปโภค
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6952

[/column] [/row]