บุคลากรงานเบิกจ่าย 2

นางสาวประนอม นิลศรีใส
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6031
นางโรจนา ร่วมญาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6950
นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6031
นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6952
อัตราว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6952