เอกสารบริหารงานทั่วไป

1.แบบฟอร์มเอกสารทั่วไป2...
ที่เรื่องเกี่ยวกับแบบ
1หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสวัสดิการจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรอง
2แบบฟอร์มหนังสือรับรองหนังสือรับรอง
3ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ทั่วไป
4แบบประเมินกรณีเปลี่ยนตำแหน่งประเมิน
5ใบมอบฉันทะทั่วไป
6ใบรายงานประกอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการใบรายงานลงเวลา
7แบบฟอร์มรับหนังสือเวียนทราบ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั่วไป
8แบบฟอร์มการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ทั่วไป
9แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีสัญญาค้ำประกัน
10แบบฟอร์มการสแกนลายนิ้วมือ ใบลงเวลาscan ลายนิ้วมือ
11แบบฟอร์มใบนำส่งหนังสือทางเครื่องโทรสารทั่วไป
12แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์หนังสือรับรอง
13ใบสำคัญค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทั่วไป
14แบบฟอร์มการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ทั่วไป
15ใบขออนุมัติเพื่อใช้โทรศัพท์โทรทางไกลทั่วไป
16แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีสมรสตามกฎหมายเป็นครั้งแรก)แบบคำขอ
17แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีคลอดบุตร)แบบคำขอ
18แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีเจ็บป่วย)แบบคำขอ
19แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีถึงแก่กรรม)แบบคำขอ
20ใบลาพักผ่อนใบลา
21ใบขอยกเลิกวันลาใบลา
22ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ใบลา