เอกสารบริหารงานทั่วไป

1.แบบฟอร์มเอกสารทั่วไป2...
ที่เรื่องเกี่ยวกับแบบ
1หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสวัสดิการจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรอง
2แบบฟอร์มหนังสือรับรองหนังสือรับรอง
3ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ทั่วไป
4แบบประเมินกรณีเปลี่ยนตำแหน่งประเมิน
5ใบมอบฉันทะทั่วไป
6ใบรายงานประกอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการใบรายงานลงเวลา
7แบบฟอร์มรับหนังสือเวียนทราบ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั่วไป
8แบบฟอร์มการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ทั่วไป
9แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีสัญญาค้ำประกัน
10แบบฟอร์มการสแกนลายนิ้วมือ ใบลงเวลาscan ลายนิ้วมือ
11แบบฟอร์มใบนำส่งหนังสือทางเครื่องโทรสารทั่วไป
12แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์หนังสือรับรอง
13ใบสำคัญค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทั่วไป
14แบบฟอร์มการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ทั่วไป
15ใบขออนุมัติเพื่อใช้โทรศัพท์โทรทางไกลทั่วไป
16แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีสมรสตามกฎหมายเป็นครั้งแรก)แบบคำขอ
17แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีคลอดบุตร)แบบคำขอ
18แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีเจ็บป่วย)แบบคำขอ
19แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีสมาชิกสวัสดิการถึงแก่กรรม)แบบคำขอ
20ใบลาพักผ่อนใบลา
21ใบขอยกเลิกวันลาใบลา
22ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ใบลา
23แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม)แบบคำขอ
24แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และประสบภัยพิบัติ)แบบคำขอ
25แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีเจ็บป่วยและหยุดพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง)แบบคำขอ
26แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน)แบบคำขอ