ติดต่อเรา

ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
  • บุคคลและหน่วยงานภายนอก เดิมให้บริการทุกวันทำการ ตามเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการสัปดาห์ละ 3 วันทำการ คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ชื่อ เบอร์โทร
นางสาทิพย์ เส็งลา เบอร์โทรศัพท์ตรง 02-665-3777 ต่อ6030 02-665-3723
งานเบิกจ่าย2 เบอร์โทรศัพท์ตรง 02-665-3777 ต่อ6031 02-282-3846
งานพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ตรงและFAX 02-665-3777 ต่อ6032 02-280-1931
งานบัญชี เบอร์โทรศัพท์ตรง 02-665-3777 ต่อ6034 02-280-1958
งานการเงิน เบอร์โทรศัพท์ตรง 02-665-3777 ต่อ6035 02-280-7238
งานบริหารทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ตรงและFAX 02-665-3726 ต่อ6198 02-282-0834
งานเบิกจ่าย1 02-665-3727 ต่อ6033
งานงบประมาณ 02-665-3777 ต่อ6036
งานบริหารทรัพย์สิน 02-665-3777 ต่อ6120
งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง 02-665-3777 ต่อ6078