ติดต่อเรา

ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
  • บุคคลและหน่วยงานภายนอก เดิมให้บริการทุกวันทำการ ตามเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการสัปดาห์ละ 2 วันทำการ คือวันวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ชื่อ เบอร์โทร
นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม 02-665-3777 ต่อ 6030
งานเบิกจ่าย2

สาทิพย์  เส็งลา

จิราภรณ์  หมอยาดี

02-665-3777 ต่อ 6031

02-665-3777 ต่อ 6950

02-665-3777 ต่อ 6952

ดุษฎี  พรหมขาม

ศิริมา ทับแก้ว

อัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์

รพล มากบุญประสิทธิ์

โรจนา เดชานุภาพ,เนาวรัตน์ สร้อยฟ้า

02-665-3777 ต่อ 6951

02-665-3777 ต่อ 6384

02-665-3777 ต่อ 6042

02-665-3777 ต่อ 6945

02-665-3777 ต่อ 6946

งานบัญชี

ศิริมา  อาจนนลา

02-665-3777 ต่อ 6034

02-665-3777 ต่อ 6942

งานการเงิน

งานการเงินเบอร์ตรง

02-665-3777 ต่อ 6035 , 6954

02-280-7238

งานบริหารทั่วไป

งานสารบรรณ

02-665-3777 ต่อ 6198 , 6078

02-665-3777 ต่อ 6944

งานเบิกจ่าย1

ภัธรภัคร จอมแก้ว,วราพร เกิดผล

02-665-3777 ต่อ 6033

02-665-3777 ต่อ 6940

งานงบประมาณ 02-665-3777 ต่อ 6036,6953
งานบริหารทรัพย์สิน 02-665-3777 ต่อ 6120
งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง 02-665-3777 ต่อ 6080