ติดต่อเรา

ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.
    และ 13.00 – 15.30 น.
  • บุคคลและหน่วยงานภายนอก เดิมให้บริการทุกวันทำการ ตามเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการสัปดาห์ละ 2 วันทำการ
    คือ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ชื่อ เบอร์โทร
นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม 02-665-3777 ต่อ 6030
งานบริหารทั่วไป 02-665 3726 หรือ 02-665 3777 ต่อ 6198 , 6944 , 6078
งานพัสดุ 02-665 3777 ต่อ 6032 , 6951
งานเบิกจ่าย 1 02-665-3777 ต่อ 6033 , 6940
งานเบิกจ่าย 2 02-665-3777 ต่อ 6950 , 6031
งานการเงิน 02-665-3777 ต่อ 6035 , 6954
งานบริหารทรัพย์สิน 02-665-3777 ต่อ 6120
งานงบประมาณ 02-665-3777 ต่อ 6036 , 6953
งานบัญชี 02-665-3777 ต่อ 6942 , 6034 , 6080