ทำเนียบรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
24 ส.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559

ผลงานที่พัฒนา ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ระบบสารสนเทศทางการคลัง

ผลงานและกิจกรรม


ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
19 ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559


ผศ. สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
1 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน

นางสาวพัทรียา เห็นกลาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
1 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน