ทำเนียบรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
24 ส.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559

ผลงานที่พัฒนา ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ระบบสารสนเทศทางการคลัง

ผลงานและกิจกรรม


ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
19 ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559


ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst.Prof. Sujai Pornjermkul
Vice-President for Finance and Assets
1 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน

ดร.พัทรียา เห็นกลาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Dr. Pattareya Henklang
Assistant to the President
1 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst. Prof. Dr. Chayapat Kee-ariyo
Assistant to the President
27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน