ทำเนียบผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุมิตรา สมประสงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
1 ต.ค. 59 – ปัจจุบัน

นางสาทิพย์ เส็งลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
1 มิ.ย. 59 – 30 ก.ย. 59

นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
1 เม.ย. 54 – 31 พ.ค. 59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
26 ต.ค. 50 – 31 มี.ค. 54