แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ประกาศรายชื่อผู้ทิ้งงาน

รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนตุลาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนกันยายน 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนสิงหาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนกรกฎาคม (เพิ่มเติม)2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนมิถุนายน 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม(เพิ่มเติม) 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม(เพิ่มเติม) 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนเมษายน 2563 (คลิก)