ประกาศ

กรมบัญชีกลาง

เรื่อง การจัดสำเนาสัญญาส่งสตง.และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
☛ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 (กค0410.2/ว445 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561) เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน ( เอกสารเผยแพร่ )

กระทรวงการคลัง

เรื่อง แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
☛ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อเคลียร์ใบสำคัญ ( เอกสารเผยแพร่ )