ประกาศ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจัดสำเนาสัญญาส่งสตง.และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ประกาศกองคลัง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อเคลียร์ใบสำคัญ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
☛ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 (กค0410.2/ว445 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561) เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน ( เอกสารเผยแพร่ )