ประกาศ

กรมบัญชีกลาง

เรื่อง การจัดสำเนาสัญญาส่งสตง.และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
☛ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 (กค0410.2/ว445 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561) เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน ( เอกสารเผยแพร่ )

กระทรวงการคลัง

เรื่อง แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
☛ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อเคลียร์ใบสำคัญ ( เอกสารเผยแพร่ )

มทร.พระนคร

ลว. 5 สิงหาคม 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลว. 4 เมษายน 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ (30 เม.ย.58)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2557 (12 มิ.ย.57)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน พ.ศ.2552 (1 ต.ค.52)

ประกาศสำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

☛ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสีย ( คลิก )
☛ เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( คลิก )
☛ เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( คลิก )