ระเบียบค่าสอน ค่าที่พัก และค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษารายวิชาเพิ่มเติม และรถประจำตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑
ทบทวนแนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน ภาค 1