มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)


คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้เข้าศึกษาดูงาน ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี