ราชมงคลพระนคร สัมมนา TOR เข้มเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา แนวทางการกำหนด TOR และการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาพัสดุ
ที่มีคุณภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559